"/> "/>

                                                                                                   БАНКНЫ ҮНДСЭН ЗЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА  / 2021 он /

БАНК

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

УРЬДЧИЛГАА

ХҮҮ

ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦАА

ШИМТГЭЛ

          ХХБАНК

       дэлгэрэнгүй

 

150  сая

20-30%

18.60%

 

20 жил

Зээлийн дүнгээс - 0.5% (50,000 төгрөг - 300,000 төгрөг хүртэл)

30-40%

18%

40% дээш

16.80%

    ХААН БАНК

 дэлгэрэнгүй

150 сая

20% 

15.6-18.6%

20 жил

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг

  ГОЛОМТ БАНК

 дэлгэрэнгүй

160 сая

20%

18%

20 жил

 Зээлийн үнийг дүнгийн 1%

   ТӨРИЙН БАНК

 

 дэлгэрэнгүй

 

200 сая

30%

22.8%

10 жил

Олгосон зээлийн 1% буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

31%

21.6%

30%

24.0%

10-15 жил

31%

22.8%

 

 УБХБАНК

дэлгэрэнгүй

350 сая

20-29%

18%

15 жил

 

 

 

 

           30% дээш         16.8%