ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ / 2017 он /

д/д

Банкууд

Голомт банк

  Худалдаа Хөгжлийн Банк

   Хаан банк

УБX банк

     Төрийн банк

1

Зээлийн хэмжээ

Үнийн дүнгийн 80% хүртэл

             150 сая

Үнийн дүнгийн 80% хүртэл

150 сая

Үнийн дүнгийн 70%

2

Зээлийн урьдчилгаа & хүү /жилийн/

20%-

29%

30-49%

дээш

20%-

30%

30%-

40%

40% дээш

20%-

40%

40% дээш

30%

дээш

30%

31% дээш

30%

31%

дээш

20.40%

19.56%

19.8%

19.2%

18%

 

21.6%

20.4%

22.8%

24%

22.8%

26.40%

25.20%

3

 

Зээлийн хугацаа

     20 жил

 20 жил

20 жил

20 жил

10 жил

10-15 жил

4

Зээлийн шимтгэл

     Зээлийн дүнгээс  1%

  Зээлийн хүсэлтийг  судалсны шимтгэл:  Зээлийн дүнгээс 0.5%  (мин. 50,000 ₮; макс.  300,000 ₮)

  Зээлийн  дүнгийн 1%   буюу дээд  хэмжээ 1.5 сая  төгрөг

 Зээлийн   дүнгээс 0.5%

   

       Зээлийн дүнгээс                             1% буюу2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

5.

 Өргөдлийн хураамж

      10.000₮    15.000₮   10.000₮               15.000₮

 

ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

 

 • Монгол улсын иргэн байх
 • Нийт шаардагдах төлбөрийн 30-с доошгүй хувийг өөрөө санхүүжүүлэх чадвартай байх
 • Зээлдэгчийн татварын дараах орлого 50 хувь  зээлийн сарын төлбөрт хүрэлцэж байх.
 • Тогтмол мөнгөн орлоготой байх /цалин, бизнесийн орлого г.м/
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Даатгалд хамрагдах бөгөөд даатгалтай холбоотой зардлыг хариуцах.
 • Худалдан авах орон сууц нь 1980 он буюу түүнээс хойш ашиглалтад орсон байх./ ХААН банк/
 • Бизнесийн орлоготой бол үйл ажиллагааг 2-оос доошгүй жил тогтвортой эрхэлсэн байх./УЛААНБААТАРХОТЫН банк /
 • Шинээр ашиглалтанд орж буй барилгаас орон сууц худалдан авах бол барилгын гүйцэтгэл 80% -иас дээш байх. / ГОЛОМТ банк /
 • Залуу гэр бүл хоёулаа 40 хүртэл насны байх. /ХААН банк /
 • Залуу гэр бүлийн хоёр гишүүн хоёулаа 35 хүртэл насны гэр бүл байх. /ГОЛОМТ банк/

 

www.khanbank.com
www.golomtbank.com
www.xacbank.mn
www.statebank.mn
www.tdbm.mn
www.ubcbank.mn
www.capitalbank.mn
www.arigbank.mn 
www.nibank.mn
www.capitronbank.mn
www.ckbank.mn